EL DRET D'INFORMACIÓ DEL SOCI Fins on arriba el dret d'informació del soci? Se us pot denegar la informació sol•licitada?

EL DRET D’INFORMACIÓ DEL SOCI Fins on arriba el dret d’informació del soci? Se us pot denegar la informació sol•licitada?

Exercici del dret

En qualsevol mena d’acord, el soci pot exigir informes o aclariments sempre que tinguin relació amb l’ordre del dia de la junta a celebrar. Podrà fer-ho durant la celebració de la reunió o amb anterioritat a aquesta (a les SA podrà exercir aquest dret fins al setè dia anterior a la celebració de la junta).

A més de l’anterior, el soci té dret a rebre informació específica quan la Junta tingui per finalitat:

  • L’aprovació de comptes. En aquest cas, podrà sol·licitar els comptes anuals, l’informe de gestió i l’informe d’auditoria (si n’hi ha). I en una SL, si té almenys el 5% del capital social (o ho sol·licita juntament amb altres socis que assoleixin aquest mínim entre tots), podrà examinar al domicili social —per si mateix o amb un expert— la documentació suport dels comptes anuals, i això inclou documents bancaris i fiscals.
  • La modificació d’estatuts. Els administradors estan obligats a posar a la seva disposició el text íntegre de la modificació estatutària i, en determinats casos (entre d’altres, augment de capital, transformació, fusió o escissió social) hauran d’elaborar un informe i posar-lo a la seva disposició.

 

Com es facilita la informació

L’òrgan d’administració ha de proporcionar la informació oralment o per escrit segons el moment i com el soci l’hagi sol·licitat. Així, si la demana per escrit i abans de la junta, se li facilitarà d’aquesta manera, i si ho fa verbalment durant la junta, l’hauran de respondre oralment.

L’òrgan d’administració està obligat a donar la informació sol·licitada i només es pot negar quan, segons el seu propi criteri, consideri que això perjudica els interessos socials. Per exemple, perquè vulgui protegir el know how de la companyia, si el soci realitza una activitat en competència amb la societat o si està en situació de conflicte d’interessos. No obstant això, no es pot negar, ni tan sols en aquests casos, si el soci té una participació en el capital social d’almenys el 25% o si, tot i ser inferior, sol·licita la informació juntament amb altres socis i entre tots assoleixen aquest percentatge.

La societat compleix amb el seu deure amb la mera exhibició de la documentació o resposta a les seves preguntes i no cal que el soci quedi convençut, sinó que n’hi ha prou que la informació facilitada sigui raonable, veraç i completa.

El soci podrà impugnar els acords adoptats quan se li hagi vulnerat el dret d’informació. Això passa si:

  • No se li facilita informació essencial per exercir de forma raonable els seus drets de vot i participació, o bé aquesta informació és incorrecta. Li correspon al soci provar que la informació era essencial per a l’exercici del seu dret.
  • En el cas dels comptes anuals, si no se li facilita la informació amb prou temps. Per exemple, es considera insuficient facilitar-la només un dia abans de la junta.

 

A Vinaixa Legal Fiscla, bufete de advocats a Tarragona, els nostres assessors li informaran sobre com facilitar la informació sol·licitada pels socis i, en cas de ser el soci, sobre els drets que li assisteixen en aquests casos.