COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nova llei reguladora de la prestació del servei d’intercanvi de vídeos mitjançant plataforma 2022.

Aprovada la Llei 13/2022, de 7 de juliol, general de comunicació audiovisual, un dels objectius de la qual és protegir els usuaris de plataformes de continguts que atempten contra la dignitat de la dona, l’obligació de transmetre una imatge respectuosa i apreciativa de les persones amb discapacitat, la promoció del pluralisme lingüístic existent a Espanya i la veracitat de la informació.

Reforça la protecció de menors, ja que, per exemple, obliga tant els prestadors de serveis com les plataformes d’intercanvi de vídeos a facilitar informació sobre el contingut a través de sistemes de qualificació per edats.

També contempla la promoció d’obres audiovisuals europees —aquesta llei és una transposició d’una directiva de la Unió Europea— i estableix que els prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu lineal reservin un mínim del 51 % del temps d’emissió a obres audiovisuals europees. D’aquest percentatge, el 50 % s’ha de reservar a obres en la llengua oficial de l’Estat o en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes.

Les plataformes d’intercanvi de vídeos han de reservar un 30 % del catàleg a obres europees, de les quals el 50 % han de ser obres en espanyol o en alguna llengua cooficial.

Estan exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

• Les xarxes i serveis de comunicacions electròniques utilitzats per al transport i difusió de la senyal del servei de comunicació audiovisual, els recursos associats d’aquesta i els equips tècnics necessària per a la recepció de la comunicació audiovisual, el règim de la qual és el mateix que el de les telecomunicacions.

• Les persones físiques o jurídiques que únicament difonguin o transportin la senyal de programes audiovisuals la responsabilitat editorial dels quals correspon a tercers.

• Els llocs web privats i les comunicacions audiovisuals que no constitueixin mitjans de comunicació de masses (no estan destinats a una part significativa del públic i no tenen un impacte clar sobre aquest).