Què fem

Asserorament TESTAMENTS i HERÈNCIES | IRPH i BANCARI | FISCALITAT INTERNACIONAL i TRIBUTARI | CIVIL | MERCANTIL | MEDIACIÓ

Assessorament TESTAMENTS I HERÈNCIES

 

Confiï en el bufet de referència en gestió d’herències i assessorament en testaments. A Vinaixa Legal Fiscal, li oferim la nostra experiència en la gestió d’herències d’acord a qüestions tan inajornables com són la recerca de la fiscalitat més òptima o l’estudi de què fer amb els béns rebuts, per tal d’aconseguir-ne la màxima rendibilitat possible.

Assessorament IRPH I BANCARI

 

A Vinaixa Legal Fiscal, som especialistes en IRPH i clàusules sòl. Li oferim un assessorament personalitzat en la presa de decisions tan importants com la sol·licitud de la seva hipoteca, revisem les condicions i detectem els possibles aspectes abusius. Compti amb la nostra experiència a l’hora de signar préstecs hipotecaris i contractes bancaris com ara productes financers, rendes vitalícies, plans de pensions i estalvi…  A més, interposem procediments legals en matèria de:

 • Clàusules sòl.
 • Preferents i obligacions subordinades.
 • Swaps.
 • Bons d’Abengoa.
 • Accions i bons del Banc Popular.
 • Hipoteca multidivisa.
 • Clàusules en despeses hipotecàries.
 • Divisió de la cosa comuna.

 

Assessorament FISCALITAT INTERNACIONAL i TRIBUTARI

 

A Vinaixa Legal Fiscal, som experts en assessorament fiscal a societats i particulars. I li oferim la gestió de:

 • Compliment d’obligacions fiscals i tributàries.
 • Confecció i presentació de declaracions d’impostos trimestrals i anuals.
 • Procediments d’ajornament i fraccionament d’impostos.
 • Sol·licitud d’ingressos indeguts.
 • Planificació fiscal.
 • Impost de societats.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Elaboració del model 720.
 • Declaració de béns a l’estranger.
 • Interposició de recursos contenciosos administratius davant l’Agència Tributària i els diferents òrgans judicials.
 • Operacions de reestructuració en règim de neutralitat fiscal.

 

Assessorament CIVIL

 

A Vinaixa Legal Fiscal li oferim un assessorament jurídic ampli en les branques del dret civil mercantil i bancari. Per la qual cosa ens ocupem de:

 • Gestionar al dia les obligacions mercantils d’una empresa.
 • Redacció de les actes de juntes.
 • Confecció i presentació dels comptes anuals.
 • Contractació mercantil.
 • Ampliacions i reduccions de capital social.
 • Operacions de reestructuració, fusió, escissió i canvi de valors.
 • Accidents de trànsit.
 • Reclamació de danys i perjudicis.

 

Assessorament MERCANTIL

 

A Vinaixa Legal Fiscal, l’assessorem al llarg de tota la trajectòria empresarial: constitució de societats, desenvolupament i dissolució. Analitzem i li oferim la millor fórmula per a l’explotació del seu negoci per tal de reduir la càrrega impositiva i minimitzar les responsabilitats d’administrats o propietaris. I li oferim la gestió de:

 • Creació i modificació d’estatuts.
 • Gestió d’escriptures i llibres mercantils.
 • Contractació mercantil.
 • Recursos humans.
 • Acords socials.
 • Fusió i escissió d’empreses.
 • Reduccions de capital social.
 • Concursos de creditors.

 

MEDIACIÓ

 

A Vinaixa Legal Fiscal, oferim serveis de mediació a persones físiques i a empreses per tal de que puguin arribar a acords satisfactoris entre les parts, sense necessitat de recórrer a litigis, amb l’estalvi en temps i diners que pels interessos dels nostres clients suposa optar per la mediació.