PERMÍS RETRIBUÏT

PERMÍS RETRIBUÏT

PERMÍS RETRIBUÏT

Un treballador li demana un permís retribuït. El dia en què comenci el gaudi ha de ser laborable o pot coincidir amb un dia de descans?

Els permisos retribuïts són interrupcions remunerades del temps de treball que estan previstes a la llei o al conveni col·lectiu d’aplicació i a les quals els seus empleats tenen dret sempre que justifiquin l’existència de la causa corresponent. Els exemples més comuns són el permís per hospitalització d’un familiar, permís per matrimoni o permís per trasllat de domicili habitual (mudança).

Pel que fa al gaudi dels permisos esmentats, els tribunals han assenyalat el següent:

  • L’inici del còmput dels permisos remunerats ha de començar en un dia feiner per al treballador i no natural, atès que és una absència retribuïda.
  • Si el dia en què es produeix el fet que dona lloc al permís no és un dia de prestació de serveis, l’inici del permís en qüestió començarà el dia laborable següent.
  • Si el fet que dona lloc al permís sol·licitat pel treballador li coincideix amb un període de vacances o d’incapacitat temporal, el gaudi del permís es perdrà, llevat que el conveni col·lectiu disposi una altra cosa o s’hagi pactat expressament el contrari.

En definitiva, com a norma general l’inici del gaudiment dels dies de permís retribuït ha de ser en dia laborable, tret que el conveni col·lectiu aplicable estableixi el contrari o que s’hagi pactat expressament de forma col·lectiva quelcom diferent amb els treballadors.

A Vinaixa Legal Fiscal ,els nostres professionals li resoldran tots els dubtes que li sorgeixin respecte als diferents permisos retribuïts.