Mira com et pot afectar l’impost sobre emissions de diòxid de carboni

En aquest post hi trobaràs tota la informació referida al nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, en base a la informació publicada a la pàgina web de l’Agència Tributària de Catalunya. Si tens cap dubte, amb molt de gust te’l resoldrem a Vinaixa Legal Fiscal.

  1. Vehicles:

a.1 Subjectes:

– Vehicles de la categoria M1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients, a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets.

– Vehicles de la categoria L3e: Motocicletes de dues rodes.

– Vehicles de la categoria L4e: Motocicletes de dues rodes amb sidecars.

– Vehicles de la categoria L5e: Tricicles de motor.

– Vehicles de la categoria L7e: Quadricicles pesats.

– Vehicles de la categoria N1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones.

a.2. Vehicles no subjectes.

Els vehicles que, havent estat donats de baixa en el Registre de vehicles per l’antiguitat del model, estiguin autoritzats a circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades a vehicles d’aquesta naturalesa.

Y, els vehicles 100% elèctrics.

a.3 Exempts.

– Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals exempts de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.

– Els vehicles amb matrícula del cos diplomàtic o d’oficina consular i del seu personal tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, del 23 de desembre.

– Els vehicles amb matrícula d’organització internacional i del seu personal tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reglament general de vehicles.

– Els vehicles que correspongui per l’aplicació de disposicions contingudes en tractats o convenis internacionals.

– Els vehicles incorporats en el Registre de vehicles amb els codis de classificació per criteri d’utilització número 43 (ambulància), 44 (servei mèdic) i 45 (funerari) de l’annex II del Reglament general de vehicles.

– Els vehicles incorporats en el Registre de vehicles amb el codi de classificació per criteri d’utilització número 01 (persones de mobilitat reduïda) de l’annex II del Reglament general de vehicles, amb el ben entès que els subjectes beneficiaris d’aquesta exempció no en poden gaudir per a més d’un vehicle simultàniament.

  1. Acreditació de les emissions oficials de diòxid de carboni

Les emissions oficials de diòxid de carboni s’acrediten per mitjà d’un certificat expedit a aquest efecte pel fabricant o l’importador del vehicle, llevat que aquestes emissions constin en la targeta d’inspecció tècnica o en qualsevol altre document de caràcter oficial.

  1. Base imposable i quota tributària

La base imposable de l’impost està constituïda per les emissions de diòxid de carboni dels següents vehicles:

La quota tributària s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions oficials de diòxid de carboni per quilòmetre del vehicle, d’acord amb les taules vigents.

Quan el període impositiu no coincideixi amb l’any natural l’import es prorratejarà per dies.

Càlcul de la tarifa corresponent a l’exercici 2020

 

Tarifa per a turismes i motocicletes: Només tributaran els turismes i les motocicletes amb emissions de CO2 superiors a 120 g/km.
Emissions oficials de diòxid de carboniTipus marginal
(€/g CO2/Km)
Més de 120 g/km i fins a 140 g/km0,55
Més de 140 g/km i fins a 160 g/km0,65
Més de 160 g/km i fins a 200 g/km0,80
Més de 200 g/km1,10

 

Tarifa per a furgonetes: Només tributaran les furgonetes amb emissions de CO2 superiors a 160 g/km.
Emissions oficials de diòxid de carboniTipus marginal
(€/g CO2/Km)
Més de 160 g/km0,30

 

Càlcul de la tarifa per als exercicis 2021 en endavant

 

Tarifa per a turismes i motocicletes: Només tributaran els turismes i les motocicletes amb emissions de CO2 superiors a 95 g/km.
Emissions oficials de diòxid de carboniTipus marginal
(€/g CO2/Km)
Més de 95 g/km i fins a 120 g/km0,70
Més de 120 g/km i fins a 140 g/km0,85
Més de 140 g/km i fins a 160 g/km1,00
Més de 160 g/km i fins a 200 g/km1,20
Més de 200 g/km1,40

 

Tarifa per a furgonetes: Només tributaran les furgonetes amb emissions de CO2 superiors a 140 g/km.
Emissions oficials de diòxid de carboniTipus marginal
(€/g CO2/km)
Més de 140 g/km0,70

 

A partir de l’1 de setembre de 2021 a través de la seu electrònica de l’ATC. Si en el mes d’octubre no s’ha realitzat el pagament, es rebrà una notificació al domicili del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés.

Quan es publiqui el padró provisional, l’1 de maig de 2021, es podrà domiciliar el pagament  sempre que s’opti a rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics. En aquest cas, la quota per al 2020 i per als anys successius quedarà domiciliada amb una bonificació del 2% del deute.

La domiciliació per aquest primer exercici es podrà fer fins al dia 15 de juliol. La domiciliació queda condicionada, a que s’opti per rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics, i es mantingui aquesta opció fins a la data de notificació d’aquella liquidació. Les sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data tenen efectes per als exercicis següents.

La domiciliació del pagament dels exercicis futurs també es podran sol·licitar en el moment d’efectuar l’ingrés del deute a les entitats financeres col·laboradores.