Conveniència del Leasing: De vegades el 'lísing' no és la millor opció fiscal.

Conveniència del Leasing: De vegades el ‘leasing’ no és la millor opció fiscal.

Conveniència del Leasing: De vegades el ‘lísing’ no és la millor opció fiscal.

Adquirir els actius mitjançant leasing pot ser molt interessant, ja que en aquests casos hi ha un règim especial que permet amortitzar-los més ràpidament (a efectes fiscals):

• Cada any es pot deduir com a despesa la devolució del capital del leasing, amb el límit del doble de l’amortització segons les taules. Així mateix, es poden deduir els interessos satisfets per la seva totalitat.

• En cas d’empreses de reduïda dimensió (que van facturar menys de 10 milions d’euros a l’exercici anterior), aquest límit màxim és el triple de l’amortització segons taules.

No obstant això, les empreses de dimensió reduïda poden amortitzar els seus actius nous el doble de ràpid (sense necessitat d’adquirir-los mitjançant leasing). Per tant, si el termini del leasing és llarg o el coeficient d’amortització dels actius adquirits és elevat, el leasing no sempre és la millor alternativa.

A Vinaixa Legal Fiscal, bufet d’advocats a Tarragona, Els nostres us assessorarem sobre quan us convé més adquirir els vostres actius mitjançant ‘leasing’.