A les societats de responsabilitat limitada és possible alterar la regla general d'«una participació, un vot».

A les societats de responsabilitat limitada és possible alterar la regla general d’«una participació, un vot».

A les societats de responsabilitat limitada és possible alterar la regla general d’«una participació, un vot».

De vegades, pot passar que, quan nous socis s’incorporen al capital, els socis fundadors d’una empresa vulguin mantenir el poder de decisió mentre el coneixement dels nouvinguts sobre la gestió de la companyia no estigui plenament consolidat.

Tot i que hi ha la possibilitat de crear participacions sense vot que donarien a aquests nous socis dret a assistir a les juntes i cobrar dividends, el fet de no poder decidir fa que aquesta opció no els resulti atractiva. A més, té un inconvenient: obliga a pagar-los un dividend privilegiat i, en cas de no poder cobrar-ho (per no existir beneficis o aquests no ser suficients), implica que tindran dret a vot en igualtat de condicions que la resta dels socis fins que no es cobreixi la quantitat pendent de percebre.

Una alternativa és crear participacions privilegiades que atorguin un dret de vot plural. Si bé el que és habitual és que cada participació doni dret a emetre un vot, en el cas de les SL la llei permet que es creïn participacions amb dret a emetre dos o més vots (per a tots els acords o només per a matèries concretes). A aquests efectes:

  • Els fundadors poden crear aquestes participacions a la seva SL, conservar la seva titularitat i repartir les altres entre els nous socis.
  • Tot i que tots tindran els mateixos drets com a socis, quan la junta es reuneixi per prendre un acord, les participacions dels fundadors valdran més.

Convé fer que aquesta solució tingui caràcter temporal establint que les participacions tinguin aquest privilegi mentre el soci fundador en sigui el propietari. Així, quan aquest les transmeti (tant si és als seus fills com a un tercer), el privilegi de vot desapareixerà i tots tindran els mateixos drets.

A Vinaixa  Legal Fiscal, bufete de advocats a Tarragona, els nostres assessors li informaran sobre com crear participacions amb vot plural a la seva societat limitada.