ABSORCIÓN DE MEJORAS SALARIALES 2022

ABSORCIÓ DE MILLORES SALARIALS 2022

ABSORCIÓ DE MILLORES SALARIALS 2022.

Es pot compensar o absorbir una millora salarial voluntària amb els increments salarials derivats de l’aplicació d’un nou conveni?

Si un treballador cobra per sobre de conveni perquè té una millora voluntària fixa en nòmina i es produeix un augment del salari mínim interprofessional (SMI) o del salari de conveni, en general no se li ha de apujar el sou (tret que el conveni aplicable digui el contrari).  Mitjançant la compensació de salaris es poden neutralitzar aquests increments quan els treballadors ja perceben sous superiors a aquests mínims.

La compensació únicament és viable entre conceptes salarials homogenis, que són aquells que retribueixen conceptes retributius iguals o similars. No s’ha de confondre el concepte d’homogeneïtat amb una igualtat essencial. N’hi ha prou que ambdós conceptes (la quantitat que es pretén compensar i la que actua com a element compensador) s’incloguin en el mateix grup de complements salarials o al mateix salari base.

Una sentència recent del Tribunal Suprem ha analitzat la possible compensació de la millora voluntària amb els increments derivats d’un nou conveni col·lectiu i ha conclòs que, si aquesta millora no ve referida a un grup de complements concret, ha de ser tractada com a salari i, en conseqüència, té naturalesa homogènia amb els increments de conveni i es pot compensar.

Per contra, no es podria compensar l’augment del conveni amb conceptes lligats al lloc de treball (com, per exemple, un plus per perillositat), ja que no són conceptes homogenis (excepte si el conveni sí que ho permet o si així s’ha pactat al contracte).

Per això, si es pacta algun complement amb els treballadors (com la millora voluntària), és recomanable recollir per escrit que aquest és compensable i absorbible perquè no hi hagi dubtes sobre això.

A Vinaix Legal Fiscal, Advocats a Tarragona, els nostres professionals li assessoraran per determinar quins conceptes són homogenis i, per tant, compensables i absorbibles.