Acciones contra aseguradoras¿Interrumpe el plazo de prescripción la previa demanda al asegurado?

Accions Contra Aseguradoras: La prèvia demanda a l’assegurat interromp el termini de prescripció?

Accions Contra Aseguradoras: La prèvia demanda a l’assegurat interromp el termini de prescripció?

El Tribunal Suprem (TS) ha donat la raó a una comunitat de veïns (i a diversos veïns de manera particular) que van demandar la constructora i promotora de l’edifici i l’arquitecte per defectes en la construcció.

El jutjat coneixedor de l’assumpte va condemnar l’arquitecte. Més endavant, com la condemna no es va poder fer efectiva, van presentar una nova demanda, aquesta vegada contra la companyia asseguradora de l’arquitecte, perquè pagués, però aquí els tribunals van desestimar la demanda, ja que consideraven que l’acció havia prescrit per transcurs del temps.

Aleshores els demandants recorren davant el TS. Entenen que l’acció no es pot considerar prescrita per transcurs del temps si es considera que el còmput del mateix es veu interromput amb la presentació de la demanda a l’arquitecte.

El Tribunal Suprem, en efecte, els ha donat la raó. Considera que, si la responsabilitat de l’asseguradora, que s’exigeix mitjançant l’acció directa, té com a objectiu la responsabilitat de l’assegurat, la reclamació extrajudicial a aquest també interromp la prescripció respecte de l’asseguradora.

En definitiva, quan existeixen defectes constructius, la demanda a l’arquitecte interromp la prescripció de l’acció contra l’asseguradora.

Els nostres professionals estan a la vostra disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte que tingueu respecte a la cobertura del vostre contracte d’assegurança i per a exercir, si escau, les accions oportunes en defensa dels vostres drets.