APLAZAMIENTOS SIN GARANTÍA

AJORNAMENTS SENSE GARANTIA 2023

AJORNAMENTS SENSE GARANTIA 2023

S’ha ampliat a 50.000 euros la quantia màxima ajornable sense garanties.

A partir del 15 d’abril del 2023 s’eleva de 30.000 a 50.000 euros la quantia màxima dels deutes derivats d’impostos estatals que Hisenda permet ajornar de manera automàtica sense necessitat d’aportar garanties de pagament.  Aquest canvi ja serà aplicable a l’hora d’ajornar les autoliquidacions d’impostos gestionats per l’AEAT corresponents al primer trimestre i al mes de març de 2023 (sempre que la sol·licitud d’ajornament es presenti a partir d’aquesta data).

Tingueu en compte que, perquè Hisenda accedeixi a ajornar una autoliquidació sense garanties, no n’hi ha prou que l’import d’aquesta sigui inferior a 50.000 euros, sinó que cal que els deutes que el deutor ja tingui ajornats sense garanties en aquell moment, juntament amb la nova quantia a ajornar, no superin aquest límit. També s’han de tenir en compte altres deutes tributaris del mateix deutor per als quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o el fraccionament.

Finalment, les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació abans del 15 d’abril de 2023 es continuen regint pel que estableix la normativa vigent a la data de presentació de la sol·licitud corresponent (és a dir, per a aquests deutes el límit exempt continua sent de 30.000 euros).

Si voleu ajornar el pagament dels vostres impostos, poseu-vos en contacte amb Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona: us assessorarem sobre com actuar en aquests casos.