Aquí tens el RDL sobre el termini per a la presentació d’impostos

T’adjuntem tota la informació referida al Real Decret Llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’amplia el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

Fes clic: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf