ARRENDAMENT DE LOCALS I CRISI ECONÒMICA

ARRENDAMENT DE LOCALS I CRISI ECONÒMICA

ARRENDAMENT DE LOCALS I CRISI ECONÒMICA

Les comunitats autònomes no són competents per regular la fixació de la renda als contractes privats

El Tribunal Constitucional (TCo) ha declarat inconstitucionals i nuls alguns aspectes del Decret llei de Catalunya, de mesures urgents per al suport de l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats del 2020 (que va estar vigent entre el 22-10-2020 i el 19-5-2022); en concret certes regles aplicables, mancant acord de les parts, per a la reducció de la renda en cas de suspensió temporal del desenvolupament de l’activitat, aprovada en el marc de les mesures adoptades per pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

L’arrendatària d’un local va sol·licitar judicialment la modulació del contracte, excessivament onerós a causa d’una circumstància com la pandèmia, sobrevinguda i imprevisible a l’hora de signar el contracte.

L’arrendador va entendre que es tracta d’una circumstància prevista per la normativa esmentada i, per tant, es podria donar resposta a la situació plantejada a la llum d’aquesta normativa; però l’arrendatària, en considerar que no li resulta favorable en els termes pretesos, s’hi oposa, i adverteix que la renda és una obligació nuclear dels contractes d’arrendament i, doncs, de competència exclusiva de l’Estat.

El jutjat que estava coneixent la controvèrsia va decidir plantejar la possible inconstitucionalitat anunciada per l’arrendatària davant del TCo. En definitiva, planteja si, sobre una regulació que incideix directament en la fixació de la renda als contractes privats d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge, el legislador competent és l’estatal o pot ser l’autonòmic.

Finalment, el TCo ha assenyalat que la determinació de la renda en aquest contracte està subjecta a l’autonomia de la voluntat i al principi de llibertat de pactes, en els termes previstos a l’estatal Llei d’arrendaments urbans i, supletòriament, al Codi Civil estatal, cosa que forma part de les bases de les obligacions contractuals, reservades en exclusiva a l’Estat per la Constitució. D’aquesta manera, resulta exclosa la competència del legislador autonòmic.

Això no obstant, per raons de seguretat jurídica, la inconstitucionalitat declarada no afecta les situacions jurídiques consolidades , mantenint-se en els seus termes els contractes subscrits sota aquesta normativa abans d’aquesta declaració d’inconstitucionalitat.

En situacions de controvèrsia relacionades amb el lloguer d’un local de negoci, a Vinaixa Legal Fiscal advocats a Tarragona, els nostres professionals poden assessorar-vos en la defensa dels vostres interessos