Desde marzo de 2022, las empresas de más de 50 empleados deben realizar una auditoría retributiva.

Auditoria Retributiva: Des del març del 2022, les empreses de més de 50 empleats han de realitzar una auditoria retributiva

Les empreses que tenen 50 empleats o més tenen l’obligació de fer una auditoria retributiva amb la finalitat de comprovar si el sistema retributiu compleix el principi d’igualtat entre dones i homes. Els resultats d’aquesta auditoria formen part del contingut mínim del pla d’igualtat, per la qual cosa s’hi haurà d’incorporar a aquest.

Si la seva empresa n’està obligada, sàpiga que el govern elaborarà una guia tècnica per saber com realitzar l’auditoria. Mentre la guia no es publiqui, faci un diagnòstic en els termes següents:

Avaluació de llocs de treball. Defineixi les funcions i responsabilitats que ha de desenvolupar el titular del lloc de treball, les interaccions amb companys o amb tercers (clients i proveïdors), el nivell de coneixements, etc.
Pla d’actuació. Estableixi també un pla dactuació per a la correcció de les desigualtats retributives, amb determinació d’objectius, actuacions concretes, cronograma i persona o persones responsables de la seva implantació i seguiment.
La falta d’elaboració de l’auditoria retributiva quan sigui obligatori pot ser sancionada per la Inspecció de Treball amb una multa de 7.500 euros. Tot i que formalment s’hagi elaborat i registrat l’auditoria, se sancionarà amb el mateix import també la manca d’elaboració d’un diagnòstic previ, la manca d’avaluació de llocs, la manca d’establiment de mesures correctores o si aquestes no es porten a terme.

Aquesta auditoria retributiva es mantindrà vigent mentre ho estigui el pla d’igualtat (la vigència del qual és la que el mateix pla determini, amb un màxim de quatre anys). Es podrà establir una durada inferior per part de l’empresa, tot i que mai superior.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, us informarem sobre les obligacions que la seva empresa ha de complir en matèria d’igualtat.