AUTÒNOMS: ESTIMACIÓ D'INGRESSOS

AUTÒNOMS: ESTIMACIÓ D’INGRESSOS

AUTÒNOMS: ESTIMACIÓ D’INGRESSOS

Com es fa l’estimació d’ingressos anuals tenint en compte les regles de cotització del nou règim de treballadors autònoms?

Des de l’1 de gener del 2023, la determinació de la base de cotització dels treballadors autònoms es vincula als seus rendiments anuals obtinguts en l’exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals. La base de cotització mensual es determina cada any natural en funció de la previsió d’ingressos nets anuals, dins la taula general de bases.

Els rendiments que integren la base de cotització estan determinats per les regles previstes a les normes de l’IRPF per al càlcul del rendiment net. Un cop determinats aquests rendiments, se’ls aplicarà una deducció per despeses genèriques del 7% (excepte en alguns casos excepcionals, com el dels consellers, en què la deducció serà del 3%).

En cas que la previsió d’ingressos s’incrementi o redueixi al llarg de l’any, l’autònom haurà d’ajustar la base de cotització, triant una nova base segons els trams nous en què se situï. Les bases de cotització seran provisionals i seran objecte de regularització un cop l’Administració Tributària (AEAT) hagi comunicat telemàticament les dades fiscals.

Finalment, l’excés o el defecte dels rendiments comunicats per l’Administració Tributària sobre les bases de cotització aplicades provisionalment serà objecte de distribució entre els 12 mesos de l’any natural (o la part proporcional en cas de prestació de serveis durant un període inferior) per obtenir les bases de cotització mensuals definitives. Si la vostra base de cotització definitiva ja estava compresa entre la base de cotització mínima i la màxima corresponent al tram en què estiguin compresos els vostres rendiments, no cal regularitzar.

Si la cotització provisional efectuada és inferior a la quota corresponent a la base mínima de cotització del tram en què estan compresos els vostres rendiments, haureu d’ingressar la diferència entre les dues cotitzacions fins a l’últim dia del mes següent a la notificació del resultat de la regularització. Si és superior a la quota corresponent a la base màxima del tram en què estan compresos els seus rendiments, la Tresoreria us ha de tornar la diferència entre les dues cotitzacions abans del 30 d’abril de l’exercici següent.

A Vinaixa Legal Fiscal, els nostres professionals us assessoraran sobre qualsevol qüestió en matèria del nou règim de cotització d’autònoms.