CAMBIOS EN LOS ALQUILERES DE NO RESIDENTES

CANVIS ALS LLOGUERS DE NO RESIDENTS 2023

CANVIS ALS LLOGUERS DE NO RESIDENTS 

A partir del 2023, els no residents que lloguin locals a Espanya han de repercutir IVA.

Si un resident a Espanya és propietari d’un local al nostre país i l’arrenda a una empresa, està obligat a repercutir l’IVA corresponent. Però què passa si és un resident a l’estranger? També ha de repercutir aquest impost?

Fins al 2022, en la majoria dels casos, el no resident no estava obligat a repercutir l’impost. En aquests supòsits, es produïa la denominada inversió del subjecte passiu, de manera que era l’empresari al qual s’arrendava el local qui havia d’autorepercutir-se l’IVA que resultés aplicable.

Tot i això, a partir del 2023 la regla anterior ha canviat. Ara, en tots els casos, l’arrendador no resident està obligat a repercutir l’IVA que correspongui i a ingressar aquest impost a Espanya. A conseqüència d’això, l’arrendador ha d’obtenir un NIF (si ja no en disposa) i presentar autoliquidacions d’IVA davant la Hisenda espanyola.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals us assessoraran sobre la tributació per IVA dels lloguers en què intervingui, així com sobre les retencions que siguin aplicables.