COM PROHIBIR LA VENDA DE PARTICIPACIONS

COM PROHIBIR LA VENDA DE PARTICIPACIONS

COM PROHIBIR LA VENDA DE PARTICIPACIONS

És possible prohibir la venda de participacions per evitar l’entrada de nous socis?

En una societat, la confiança entre els socis sol ser un factor clau, i moltes vegades volen restringir al màxim l’entrada de nous socis impedint la transmissió de participacions. Per això, cal tenir molt en compte el que diu la llei. Així, si els socis no pacten res als estatuts, la llei estableix un règim de venda lliure a favor de persones concretes (altres socis, o bé el cònjuge, ascendents i descendents del soci venedor). I, d’altra banda, quan la venda es planteja a favor d’altres persones, només hi ha un dret d’adquisició preferent a favor de la resta de socis i de la societat mateixa (de manera que aquests, si volen evitar l’entrada de tercers, han d’assumir cost d’aquesta adquisició).

Si es vol ser més restrictiu –per exemple, perquè interessa una vinculació duradora dels socis fundadors–, es poden incloure en els estatuts restriccions addicionals a la transmissió. No obstant això, no és possible instaurar la prohibició de venda sense més ni més ni tampoc establir acords tan restrictius que, a la pràctica, suposin una prohibició encoberta de venda.

Tanmateix, a les SL es pot establir la prohibició total de venda en dos supòsits:

  • Temporal. Els estatuts poden incloure una prohibició total de la venda durant els cinc primers anys des de la constitució.
  • Definitiva. També és possible prohibir totalment la transmissió de participacions per actes entre vius (s’exclouen les herències o les transmissions forçoses –per exemple, per un embargament–) sempre que es concedeixi als socis el dret a poder separar-se de la societat en qualsevol moment. En aquest cas, convé pactar als estatuts la fórmula per calcular el valor de les participacions, ja que la SL adquirirà les del soci que se separi.

Si no estan incloses aquestes restriccions als estatuts, es poden incloure posteriorment per acord unànime de tots els socis. Però si un tercer de bona fe compra abans de la inscripció de l’acord al Registre Mercantil, la venda serà vàlida (encara que podran demanar responsabilitats al soci que ha incomplert).

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres assessors estudiaran el seu cas i li informaran de les possibilitats d’entrada de nous socis a la seva empresa i la millor manera de restringir al màxim la venda de participacions en la seva societat en particular.