EL PAGAMENT DEL DIVIDEND DE LES PARTICIPACIONS SENSE VOT 2022

EL PAGAMENT DEL DIVIDEND DE LES PARTICIPACIONS SENSE VOT 2022

EL PAGAMENT DEL DIVIDEND DE LES PARTICIPACIONS SENSE VOT 2022 

De vegades les societats creen participacions sense vot per donar entrada a nous inversors. Vegi com es fan els càlculs a l’hora de pagar dividends a aquests nous socis.

El tret característic de les participacions sense vot és que, com a compensació a la privació del dret de vot, el titular té dret a percebre un dividend anual mínim fix o variable que s’estableix als estatuts socials. I, un cop acordat el dividend mínim, tindrà dret a més al mateix dividend que correspon a les participacions ordinàries.

Per tant, si una SL emet participacions sense vot, queda obligada al següent:

  • Si hi ha beneficis distribuïbles, a acordar el repartiment del dividend mínim de les participacions sense vot. Si s’acorda no repartir-los, aquest acord serà nul.
  • Si no hi ha beneficis o aquests no són suficients –per exemple, perquè els estatuts estableixen que s’ha de dotar una reserva especial que encara no està coberta–, el dividend mínim no pagat s’ha de satisfer en els cinc exercicis següents. I, mentre no se satisfaci, el titular tindrà dret de vot igual que la resta de socis.

Càlcul

En una societat el capital social és de 200.000 euros, dels quals 40.000 (el 20%) corresponen a participacions sense vot a les que se’ls ha reconegut un dividend mínim obligatori del 5% sobre el seu valor nominal. Si a l’exercici s’han obtingut uns beneficis per 25.000 euros que es reparteixen íntegrament, l’import que rebrà cada soci serà el següent:

ConcepteSocis normalsSocios sense vot
Dividend previ (1)2.000
Dividend normal (2)18.4004.600
Total percebut18.4006.600

1. El 5% dels 40.000 euros corresponents al nominal de les participacions sense vot.
2. Després de repartir el dividend obligatori, el romanent –23.000 euros– es reparteix entre tots els socis en proporció a la seva participació.

D’altra banda, cal recordar que, en cas de liquidació, el nou soci tindrà dret al reemborsament del valor de les seves participacions sense vot abans que se’n distribueixi cap quantitat a la resta. I, en cas d’ampliació de capital, tindrà un dret de subscripció preferent de les noves participacions, siguin del tipus que siguin.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres assessors l’ informaran de com calcular el dividend mínim que han d’obtenir els socis titulars de participacions sense vot i de la resta de drets i obligacions que té la societat davant d’aquests socis.