FORMAS DE ALTERAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS

FORMES D’ALTERAR EL REPARTIMENT DE DIVIDENDS

FORMES D’ALTERAR EL REPARTIMENT DE DIVIDENDS

Per norma general, a les societats els beneficis es reparteixen segons el percentatge de capital de cada soci, però a les SL és possible alterar aquesta regla de repartiment…

La Llei de Societats de Capital estableix el següent a l’article 275:

1. A la societat de responsabilitat limitada, llevat de disposició contrària dels estatuts, la distribució de dividends als socis es realitzarà en proporció a la seva participació en el capital social.

2. A la societat anònima, la distribució de dividends a les accions ordinàries es durà a terme en proporció al capital que hagin desemborsat.

Dividends per caps

En conseqüència, a les SL és possible alterar el sistema de repartiment de dividends mitjançant una disposició als estatuts, fent que tots els socis percebin la mateixa quantitat, és a dir, dividint els beneficis a parts iguals entre ells. Aquest és l’anomenat repartiment “per caps”.

Això pot interessar quan la implicació de cada soci a l’empresa és total, però no tothom ha pogut contribuir en la mateixa mesura econòmicament. No obstant això, cal tenir en compte que això té conseqüències, atès que en percebre uns socis una quantitat superior al que els correspondria i altres una inferior, a la pràctica implica que es produeix una donació d’aquesta diferència dels que cobren menys als que cobren més.

Per això, si es decideix efectuar un repartiment de dividends per caps en una SL, la Direcció General de Tributs considera que l’operació ha de tributar de la manera següent:

  • Els dividends rebuts per cada soci s’imputaran als efectes de l’IRPF conforme al seu percentatge de participació en el capital social, amb independència de l’acord privat a què hagin arribat per al repartiment.
  • A més, tot això sense perjudici dels efectes que poguessin derivar-se en l’Impost sobre Successions i Donacions en aquells socis que percebin dividends superiors als corresponents al seu percentatge en el capital social.

Participacions privilegiades

Una altra fórmula seria a través de la creació de participacions privilegiades que atorguin al titular el dret a detreure un percentatge dels beneficis per al repartiment exclusiu, i que també tingui dret a cobrar el dividend ordinari que li correspongui. Aquest privilegi pot ser útil per compensar el risc més gran que assumeix un soci davant dels altres.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres assessors estudiaran el seu cas i li informaran sobre les diferents formes d’alterar el repartiment de dividends, ajudant-li a dissenyar la fórmula que més s’ajusti a les seves necessitats.