HIPOTECA SOBRE UN ACTIU ESSENCIAL

HIPOTECA SOBRE UN ACTIU ESSENCIAL 2022

HIPOTECA SOBRE UN ACTIU ESSENCIAL 2022.

L’autorització de la junta a l’administrador per adquirir un “actiu essencial” inclou el finançament?

Quan se sol·licita finançament (com una hipoteca) per adquirir un bé essencial, s’entén que no cal una autorització especial i n’hi ha prou amb l’autorització que permet adquirir-lo, però en altres casos no és tan clar. Vegem per què.

En primer lloc, què és un actiu essencial? La llei no dona una definició concreta de què cal entendre com a tal. Per tant, per determinar-ho cal atendre un doble criteri: un quantitatiu, pel qual es presumeix el caràcter essencial de l’actiu quan l’import de l’operació superi el 25% del valor dels actius que figurin a l’últim balanç aprovat, i un altre qualitatiu, per la qual cosa tenen també aquesta consideració —encara que no arribin al 25%— els actius que tinguin aquesta vinculació amb l’objecte social que, sense ells, aquest no pugui dur-se a terme.

El que sí que diu la llei és que la Junta General ha d’autoritzar les operacions que impliquin l’adquisició, l’alienació o l’aportació a una altra societat d’actius essencials; com pot veure, no parla d’actes de gravamen. Per tant, no tots els negocis realitzats sobre un actiu essencial requereixen autorització. Aquesta només s’ha de demanar en els casos següents:

  • A les adquisicions, excepte les gratuïtes i quan la compra es faci en execució d’un programa d’inversions aprovat pels socis després d’una ampliació de capital.
  • En qualsevol transmissió que impliqui la pèrdua de l’actiu, encara que comporti un guany patrimonial.
  • Quan es transmeten actius d’unes societats a les altres, encara que siguin del mateix grup.

Ara bé, atès que la llei no ho indica expressament, hi ha dubtes sobre si es requereix autorització per gravar els actius essencials, ja que en el cas d’hipoteques, per exemple, pot comportar la pèrdua d’aquest actiu si s’arriben a executar. Per això, hi ha qui sosté que cal demanar autorització en aquest cas. En aquest sentit, els tribunals consideren que l’autorització només és necessària quan es comprometi l’objecte social de l’empresa.

En canvi, si la Junta autoritza l’adquisició d’un actiu essencial, no cal autoritzar també expressament la sol·licitud de finançament mitjançant hipoteca. S’entén que l’autorització s’estén al finançament, ja que, segons els tribunals, no s’està gravant pròpiament un actiu essencial, sinó que s’està adquirint mitjançant un contracte complex que inclou finançament.

 

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres assessors li informaran de com identificar actius essencials i en quins casos requereix una autorització de la junta de socis per realitzar actes sobre aquests.