Inconsistències a les : Hisenda comunicarà a les societats les inconsistències detectades a les seves declaracions.

Inconsistències a les Declaracions 2021.

Inconsistències a les : Hisenda comunicarà a les societats les inconsistències detectades a les seves declaracions.

Segons disposa el Pla de Control Tributari per al 2022, en els mesos vinents Hisenda enviarà cartes d’avís (només seran cartes d’avís, no implicaran l’inici immediat d’un procediment tributari) a les societats en què apreciï inconsistències entre les dades bancàries i els financers declarats a l’Impost sobre Societats. A aquests efectes, Hisenda realitzarà les comparacions següents:

  • En primer lloc, compararà les entrades i sortides dels comptes de la seva empresa amb la xifra de vendes declarada a l’IS (cada mes de gener els bancs presenten el model 196, en què informen dels saldos existents a 31 de desembre i del volum total d’entrades i sortides de cada compte).
  • D’altra banda, compararà els marges de la seva empresa amb els marges mitjans del sector. Hisenda obté aquestes dades a través de l’Impost sobre Societats de la seva empresa i del de les empreses del seu sector i pot considerar l’existència de marges inferiors als habituals com a indicatiu de vendes no declarades.

Si Hisenda detecta discrepàncies significatives, serà quan li remetrà la carta d’avís. Si la rep:

  • Si no pot justificar les diferències, plantegi’s regularitzar la seva situació. Pagarà un recàrrec per presentació fora de termini de fins al 15%, però evitarà que en una possible comprovació li imposin una sanció entre el 50% i el 150% de la quota no ingressada.
  • Si ho té tot en ordre, presenti la informació que acrediti que les diferències es deuen a traspassos entre comptes, préstecs o altres operacions que no incideixen en el volum d’ingressos i despeses, per exemple. Així podrà evitar una comprovació posterior.
  • També pot optar per recopilar aquesta informació i presentar-la només si se la requereixen més tard. A aquests efectes, recordi que la informació comptable i bancària només pot ser reclamada pel departament d’Inspecció, i no pel de Gestió Tributària.

No s’alarmi si rep una carta d’avís. Contacti amb Vinaixa Legal Fiscal  i verificarem la seva transcendència i com ha d’actuar.