LA APLICACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS DE DEMORA

L’APLICACIÓ DEL TIPUS D’INTERÈS DE DEMORA 2023

L’APLICACIÓ DEL TIPUS D’INTERÈS DE DEMORA 2023

Per combatre la morositat, ha augmentat el tipus d’interès de demora per a les operacions comercials. Així s’aplica…

En relacions comercials entre empreses, n’hi ha prou que el deutor incompleixi el termini de pagament perquè es puguin reclamar interessos de demora. Aquest interès serà, mancant pacte, el que estableix la llei. I, encara que des del segon semestre del 2016 aquest tipus era del 8% anual, a partir de l’1 de gener del 2023 ha pujat al 10,5%, amb vigència durant tot aquest primer semestre.

Com a conseqüència d’això –i especialment en els casos en què no hi hagi pacte pel que fa a l’interès de demora aplicable–, és possible que els seus clients amb factures pendents es decideixin a pagar-les per evitar augmentar el deute. I si el vostre client ja estava en mora abans d’aquest canvi, haurà d’aplicar el tipus anterior (8%) des del venciment fins al 31 de desembre del 2022, i l’actual (10,5%) des de l’1 de gener del 2023 fins el dia del pagament total del deute, tenint en compte la fórmula següent de l’interès simple: “import a pagar en concepte d’Interès = Capital x Interès x Temps/360” (el temps en operacions comercials es calcula segons l’any comercial – de 360 dies–, si bé també es pot calcular sobre la base de l’any natural –de 365 dies–  en funció de què estipuli el contracte).

Això, sense perjudici d’altres despeses en què pugui haver incorregut com a conseqüència de l’impagament: una quantitat fixa de 40 euros, més tots els costos de cobrament degudament acreditats i que superin aquests 40 euros (en general, despeses bancàries derivades de la devolució dels efectes posats al cobrament –rebut, pagaré, lletra, etc. – o despeses notarials derivades del protest d’una lletra).

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres assessors us informaran de tots els conceptes que podeu reclamar en cas d’impagats i del tipus d’interès a aplicar en cada cas.