LLIBERTAT D'AMORTITZACIÓ PER A EMPRESARIS

LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ PER A EMPRESARIS

LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ PER A EMPRESARIS

Els empresaris individuals també poden gaudir d’aquest incentiu al seu IRPF.

En confeccionar l’IRPF del 2022, els empresaris en estimació directa que facturen menys de deu milions d’euros anuals poden aplicar els incentius previstos a l’Impost sobre Societats per a les empreses de dimensió reduïda.

D’aquesta manera, com passa amb aquestes societats, si un empresari en estimació directa de l’IRPF adquireix actius nous i paral·lelament augmenta la plantilla mitjana de treballadors, es pot acollir a l’incentiu de la llibertat d’amortització a l’hora d’amortitzar aquests actius.

La quantia que es pot beneficiar de la llibertat d’amortització és la que resulti de multiplicar l’increment de la plantilla mitjana de treballadors per 120.000 euros.

Això no obstant, per maximitzar l’estalvi fiscal obtingut, és convenient actuar amb cautela i seguir el consell de professionals especialitzats en la matèria.

 

Si l’any passat va adquirir algun actiu nou per a la seva activitat i ha augmentat la plantilla de treballadors, consulteu-nos. Verificarem si podeu gaudir d’aquest incentiu i us assessorarem sobre com obtenir el màxim estalvi al vostre IRPF.