Mesures d’interès publicades al DOGC

Reproduïm algunes modificacions d’especial rellevància i interès en matèria,  entre altres,  d’Impost de Successions i Donacions, així com de l’Impost de Transmissions i Actes Jurídics Documentats,  i de l’Impost  sobre la Renda corresponents a la Llei 5/2020 de 29 d’abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, publicades al DOGC del dia 30 d’abril de 2020.

Recomanem consultar, en el link adjunt, el Títol II Modificacions en l’àmbit dels tributs cedits el Capítol I (articles 87, 88, 89 i 90), Capítol III (article 3), Capítol V i Capítol VII (article 76).

Consulta el DOGC: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872726&language=ca_ES