Model 720, tot el que necessites saber sobre aquest impost

A Vinaixa Legal Fiscal estem impulsant el nostre departament de Fiscalitat Internacional i ampliant la cartera de serveis per ajudar a empreses i particulars a gestionar els seus béns mobles i immobles a l’estranger, amb l’objectiu que puguin mantenir-se al dia en allò que es refereix a l’acompliment de les seves obligacions tributàries.

En aquest post ens referirem al model 720 i a les seves peculiaritats. I és que, si tens accions, valors, comptes o immobles, és a dir, béns o drets a l’estranger, has de presentar cada any el model 720. Però, saps què és el model 720 i quan i com presentar-lo? A Vinaixa Legal Fiscal t’ho expliquem pas a pas.

Què és el model 720?

El model 720 es va aprovar per intensificar les actuacions en matèria de prevenció i lluita contra el frau.

És el més adequat per informar a Hisenda si ets titular d’algun bé a l’estranger.

Es tracta d’una declaració informativa sobre béns i drets i té com a objectius:

 1. Informar sobre els comptes en entitats financeres situades fora a Espanya.
 2. Informar sobre valors, drets, rendes i assegurances dipositats, gestionats o bé obtinguts més enllà de les nostres fronteres.
 3. Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles a l’estranger.

Qui està obligat a presentar el model 720?

Tenen obligació de presentar aquesta declaració de béns:

 1. Les persones físiques i entitats residents a l’Estat espanyol, inclosos els residents en territoris forals.
 2. També els que siguin titulars reals d’aquests béns.

Els béns que hem de declarar en aquest impost són:

 1. Comptes i dipòsits oberts en entitats bancàries ubicades a l’estranger.
 2. Valor representatiu de la participació en qualsevol entitat.
 3. Béns immobles i drets sobre ells.

Els béns que no hem de declarar en aquest impost són:

 1. Aquells dels quals siguin titulars societats exemptes del pagament de l’Impost de Societats.
 2. Quan no superin els 50.000 euros de valor.
 3. Si se supera aquest límit caldrà informar de tots els elements que formen el conjunt i indicar la seva valoració individual.
 4. Aquells que tinguin registrada la seva titularitat en la comptabilitat.
 5. Comptes corrents oberts en entitats estrangeres amb seu a Espanya.

Quan s’ha de presentar el model 720?

La declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger s’ha de presentar, de forma telemàtica, entre l’1 de gener i el 31 de març de l’exercici següent a aquell a què es refereixi la informació del model 720. Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els tres dies naturals següents al de la finalització del termini esmentat.

Quina és la sanció per no presentar el model?

La no presentació del model 720 pot incórrer en infracció tributària, així com la presentació de forma incompleta, inexacta o amb dades falses. Això comportarà una multa que pot oscil·lar entre els 100 i els 30.000 euros.

Recorda que a Vinaixa Legal Fiscal posem al teu servei la nostra dilatada experiència en la gestió i tramitació dels impostos vinculats a la titularitat de béns a l’estranger, ja sigui en països de la Unió Europea, de la resta de continent o en qualsevol altre destí.