MODIFICACIÓ DE L'HORARI DE TREBALL

MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE TREBALL

MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE TREBALL

Aquesta modificació s’ha de negociar amb el comitè d’empresa, però què passa si no accepten? Es poden signar acords individuals?

Si l’empresa vol canviar una condició de treball i aquest canvi té caràcter substancial (com l’horari de treball), s’ha de tramitar un procediment de modificació substancial de condicions. Això significa que cal detallar i acreditar les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives que justifiquin la mesura i, si és col·lectiva, s’ha de tramitar un període de consultes per negociar amb els representants dels treballadors.

El canvi de condicions té caràcter substancial si es transforma de manera notòria una condició fonamental del contracte de treball (d’aquesta manera, el canvi d’una jornada continuada a un règim de jornada partida seria un canvi substancial, però si només es retarda mitja hora l’entrada, sortint també mitja hora més tard, un Tribunal podria qualificar aquest canvi de no substancial). La mesura és col·lectiva si en un període de 90 dies afecta almenys deu treballadors a les empreses que ocupin menys de 100, al 10% dels treballadors si l’empresa té entre 100 i 300, o 30 treballadors si l’empresa en té més de 300.

Tot i que l’empresari sàpiga que alguns dels afectats per la mesura estan disposats a signar un acord individual (perquè els sembla bé el canvi d’horari plantejat), no és vàlid signar acords individuals i negociar amb els representants l’abast de la mesura per a la resta dels treballadors. Assolir acords individuals de forma massiva per evitar tramitar un procés de modificació substancial de condicions de treball de caràcter col·lectiu i “saltar-se” així la negociació amb els representants implica que l’empresa incorri en una vulneració dels drets de llibertat sindical i de negociació col·lectiva dels representants dels treballadors. Aquesta conducta constitueix una infracció greu per la qual es podrien imposar multes de fins a 6.250 euros i els representants podrien interposar una demanda judicial i sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis (atès que la seva imatge pot quedar danyada si l’empresa els ignora i pacta amb una part de la plantilla).

 

a Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals us informaran sobre com tramitar un procediment de modificació substancial de les condicions de treball.