MODIFICACIÓ DEL PLA D'INCENTIUS

MODIFICACIÓ DEL PLA D’INCENTIUS

MODIFICACIÓ DEL PLA D’INCENTIUS

Un canvi en el pla d’incentius de l’empresa suposa un canvi en el sistema retributiu i, per tant, és substancial.

La modificació d’un pla d’incentius amb la intenció d’introduir, per exemple, un “salari mínim” perquè els empleats puguin rebre la variable, afegint així un nou requisit com a condició indispensable per meritar aquest salari variable, implica una modificació substancial de les condicions de treball.

Els tribunals entenen que aquesta seria una mesura justificable (per exemple, en cas d’una caiguda dels ingressos o de les vendes) sempre que promogués l’augment de la productivitat i de la competitivitat de l’empresa, però el sistema de remuneració variable per objectius es modificaria significativament. Per aquest motiu, el canvi és substancial i ha de seguir el procediment legal establert.

Els canvis substancials en les condicions de treball seran de caràcter col·lectiu si afecten:

  • Un mínim de 10 treballadors en empreses amb menys de 100 treballadors.
  • 10% dels treballadors en empreses amb entre 100 i 300 treballadors.
  • Un mínim de 30 treballadors en empreses amb més de 300 treballadors.

Per dur a terme aquest procediment s’ha de tenir en compte el següent:

  • Aquesta modificació requereix l’existència de causes objectives i la negociació amb els representants dels treballadors (s’ha de constituir una comissió negociadora) en un termini de 15 dies. També s’ha de donar a la RLT la possibilitat d’emetre un informe no vinculant (l’incompliment d’aquest deure d’informació als representants dels treballadors pot donar lloc a una sanció administrativa).
  • Abans de la modificació, el treballador podrà optar per la resolució del contracte amb una indemnització de 20 dies de salari per any treballat, amb un límit de 9 mensualitats.
  • L’incompliment del procediment comporta la comissió d’una infracció greu en l’àmbit de les relacions laborals, sancionada amb multa de fins a 7.500 euros.

La variació no pot afectar a la remuneració variable de l’exercici en curs, però ha de ser prospectiva (els objectius s’han de fixar abans de l’inici del període d’acumulació).

A Vinaixa Legal Fiscal, els nostres advocats a Tarragona, us informaran de qualsevol dubte sobre canvis substancials en les condicions de treball.