PACTES CONTRA CONVENI

PACTES CONTRA CONVENI

PACTES CONTRA CONVENI

Si el conveni col·lectiu sectorial aplicable estableix obligacions que no s’adapten a l’empresa, es pot acordar amb els treballadors no aplicar-les?

Ni la voluntat individual dels treballadors ni l’empresa poden modificar el que s’hagi pactat en general en un conveni col·lectiu, llevat que es millorin les condicions. Així, per a la modificació d’un conveni, les mateixes parts que l’han signat han de procedir a la negociació d’un nou text (o es pot dur a terme un procediment de no aplicació del conveni).

En aquest sentit, és irrellevant que una empresa obtingui un acord amb la majoria o la totalitat dels treballadors, ja que l’acord tindrà la naturalesa d’individual i serà considerat nul pels tribunals per vulnerar el dret fonamental a la llibertat sindical. Malgrat aquesta regla general, hi ha algunes excepcions i certs assumptes en els quals es poden arribar a acords contra conveni:

  • Si els tribunals han validat l’acord individual que modifica l’acord sobre complements retributius i es milloren les disposicions d’aquest conveni.
  • També és vàlid acordar individualment amb els treballadors el repartiment de les pagues extraordinàries (llevat que el conveni ho prohibeixi expressament), ja que això no causa perjudici als treballadors.
  • Pel que fa al calendari laboral anual, només hi ha l’obligació de consultar els representants dels treballadors i permetre’ls emetre un informe previ sobre la seva publicació. Un cop complerta aquesta obligació, l’empresa pot procedir a elaborar i publicar el calendari de manera unilateral (en tot cas, alguns convenis estableixen alguna obligació addicional, com ara la negociació del calendari, la seva preparació mensual o el seu lliurament als treballadors i als seus representants amb una antelació determinada).

En el cas que un acord assolit amb els treballadors es consideri invàlid per modificar el conveni col·lectiu i, per tant, vulneri la llibertat sindical, es considerarà nul i sense efecte.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals us informaran de qualsevol dubte sobre la negociació col·lectiva i els convenis individuals.