PAGAMENTS A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

PAGAMENTS A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

PAGAMENTS A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Durant aquest mes de febrer es pot escollir el sistema de pagaments a compte de l’IS per 2023

Si l’any 2022 el volum d’operacions de la vostra empresa no va superar els sis milions d’euros, durant aquest mes de febrer podeu presentar el model 036 i escollir la modalitat de càlcul dels pagaments a compte de l’Impost sobre Societats per a l’any 2023 (si no comuniqueu res, en general podreu aplicar el mateix sistema que l’any passat).

A l’hora de decidir quina modalitat us convé, recordeu:

  • Sistema de quotes. Si opteu pel sistema de quotes, als pagaments a compte d’abril, octubre i desembre haureu de satisfer un 18 % de l’import de la quota a ingressar de l’última declaració de l’Impost sobre Societats que heu presentat.
  • Sistema de bases. Si opteu pel sistema de bases, en calcular els pagaments a compte, en general, haureu d’aplicar un tipus del 17 % sobre la base imposable acumulada de l’exercici en curs i podreu deduir del resultat obtingut les retencions i els ingressos a compte suportats i els pagaments fraccionats que s’han dut a terme prèviament.

Si la vostra empresa va facturar més de sis milions d’euros el 2021, el 2022 va haver d’aplicar el sistema de bases de manera obligatòria. Doncs bé, si a causa de la crisi econòmica la vostra xifra de negocis del 2022 ha disminuït per sota d’aquest import, tret que sol·liciteu el contrari, el 2023 podreu aplicar el sistema de quotes. Per tant, si desitgeu continuar aplicant el sistema de bases el 2023 (com els anys anteriors), ho haureu de comunicar a Hisenda durant aquest mes de febrer mitjançant el model 036.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals us informaran sobre quin sistema de càlcul dels pagaments a compte és més beneficiós per a la vostra empresa.