PERIODIFICACIÓ DE DESPESES A FINAL D'ANY

PERIODIFICACIÓ DE DESPESES A FINAL D’ANY

PERIODIFICACIÓ DE DESPESES A FINAL D’ANY

En tancar la comptabilitat, no oblidi computar les despeses en l’exercici correcte.

egons les normes comptables, les despeses s’han de computar en l’exercici en què es meriten, amb independència de la data en què es paguin. Per tant, en tancar els comptes de la seva empresa, no oblidi fer els ajustaments comptables necessaris per tal que es compleixi aquest principi.

  • Despeses anticipades. És possible que en l’exercici que es tanca hagi comptabilitzat algunes despeses que s’hagin d’imputar parcialment o totalment a l’exercici següent. Per exemple, primes d’assegurances que cobreixen part de l’any següent, quotes pagades a la bestreta pels serveis que podreu gaudir durant una part del proper any…
  • Despeses diferides. També pot ocórrer el contrari: que hi hagi despeses que ja s’hagin meritat —i que, per tant, pot comptabilitzar—, però que no constin en comptabilitat perquè el pagament no és exigible fins al proper any. Per exemple, pagues extres meritades però encara no pagades, interessos de préstecs o ajornaments, les despeses d’auditoria dels comptes…

 

Hi ha un tractament comptable específic per reflectir aquest tipus de despeses. A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals el poden ajudar a tancar els comptes de l’exercici perquè reflecteixin la imatge fidel de la seva empresa.