PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS

PRÉSTECS HIPOTECARIS. CLÀUSULES ABUSIVES

PRÉSTECS HIPOTECARIS. CLÀUSULES ABUSIVES

Restitució íntegra de les quantitats abonades indegudament

Al si d’un litigi per un préstec hipotecari, el jutjat coneixedor de la demanda va declarar que la clàusula sòl era abusiva per falta de transparència, com havia interessat el consumidor demandant, que havia ordenat a l’entitat bancària que restituís les quantitats que havia satisfet indegudament des de març de 2013, quan el Tribunal Suprem (TS) havia dictat una sentència sobre aquesta qüestió en la qual, recordem, declarava que no era procedent la devolució de les quantitats anteriors a aquella data.

El consumidor no va recórrer la sentència del jutjat. Sí que ho va fer l’entitat financera, pel que fa al tema dels costos. L’audiència provincial territorialment competent li va donar la raó.

Aleshores, el consumidor va recórrer davant el TS. Va al·legar que l‘audiència hauria d’haver acordat d’ofici la restitució íntegra de les quantitats pagades en virtut de la clàusula sòl, d’acord amb una nova doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), contrària a la limitació acordada pel TS, que es va establir en sentència tan sols uns mesos després de la sentència del jutjat, però uns dies abans de la sentència de l’audiència.

El TS, llavors, abans de resoldre el cas, decideix suspendre el procediment i plantejar qüestió prejudicial al TJUE (una espècie de consulta a aquest tribunal sobre la interpretació de la legalitat europea), de manera que acordar la restitució íntegra de les quantitats al consumidor empitjoraria la posició de la part que va imposar el recurs, cosa que infringiria un principi processal.

No obstant això, el TJUE respon al TS que aquest principi no és aplicable quan la falta d’impugnació del consumidor no es pot imputar a una passivitat total d’aquest. Adverteix que el tribunal que va resoldre l’apel·lació, l’audiència provincial, estava facultat o obligat a apreciar d’ofici la legalitat d’un acte jurídic a la llum de les normes d’ordre públic.

El TJUE, responent a la qüestió prejudicial plantejada pel TS, entén que el fet que el consumidor no interposés recurs es pot imputar a que, quan el TJUE va pronunciar la sentència esmentada, ja havia transcorregut el termini que tenia per a interposar el recurs d’apel·lació, així que no es pot considerar que el consumidor no interposés el recurs per passivitat.

Els nostres professionals estan a la vostra disposició per resoldre qualsevol tipus de dubte que tingueu respecte al vostre contracte de préstec i exercir si cal les accions que puguin correspondre en la defensa dels seus drets