Quan cal declarar l'IRPF?

QUAN CAL DECLARAR L’IRPF?

QUAN CAL DECLARAR L’IRPF?
El proper mes d’abril comença la campanya de la declaració de l’IRPF corresponent a l’any 2021. Recordi els principals supòsits en els quals existeix l’obligació de presentar aquesta declaració i en quins casos això no cal…

En general, si una persona obté principalment rendes del treball (salari, pensió de jubilació, prestació per desocupació…) i aquestes no superen els 22.000 euros, no està obligada a presentar IRPF. En aquests casos, atès que l’empresa o l’administració pagadora haurà calculat la retenció segons les retribucions totals de l’any, Hisenda no exigeix presentar una declaració el resultat de la qual, una vegada descomptades les retencions, suposarà una suma molt petita per ingressar o per tornar.
Així i tot, cal anar amb compte, ja que en certs casos aquest límit és només de 14.000 euros. Per exemple:
• Si durant l’any s’han percebut rendiments del treball de més d’una entitat i la suma de les rendes procedents del segon i dels pagadors restants (en ordre de quantia) supera els 1.500 euros. En aquest cas, com que els pagadors només hauran tingut en compte una part del salari anual per calcular la retenció, l’IRPF normalment sortirà a ingressar, per la qual cosa Hisenda sí que exigeix declarar.
• Si s’han percebut rendes subjectes a un tipus fix de retenció, o quan el pagador no està obligat a retenir (empleades de la llar, persones que han percebut pensions de l’estranger, administradors d’empreses…).
També pot passar que, encara que les rendes del treball no superin els límits anteriors, igualment s’estigui obligat a declarar. En concret, això passa si:
• La suma dels rendiments del capital mobiliari i els guanys patrimonials sotmesos a retenció supera els 1.600 euros.
• La suma de les imputacions de rendes immobiliàries, els rendiments de Lletres del Tresor i les subvencions rebudes per comprar habitatges protegits és superior als 1.000 euros.
• Durant l’any s’han obtingut rendiments d’activitats econòmiques, de lloguers o de guanys patrimonials (excepte si les rendes esmentades, juntament amb les rendes del treball i del capital mobiliari, no superen els 1.000 euros).
• S’ha rebut algun tipus de prestació pública que estableixi, per cobrar-lo, l’obligació de presentar IRPF. És el cas, per exemple, de l’”Ingrés Mínim Vital”.
• Si vol beneficiar d’incentius, com ara la deducció per compra d’habitatge o de reduccions per aportar a plans de pensions o patrimonis protegits, per exemple.
• O bé si heu incorregut en pèrdues patrimonials de 500 euros o més.
En computar tots aquests límits (tant els de les rendes del treball com els de la resta dels rendiments), no s’han de computar les rendes exemptes (beques públiques per estudis, anualitats d’aliments per decisió judicial, prestacions per maternitat…). Així mateix, aquests límits són els mateixos tant en declaració individual com en conjunt.
A Vinaixa Legal Fiscal, estarem encantats d’assessorar-vos i tramitar-vos la Declaració de l’IRPF 2022.