¿QUÉ ES Y CÓMO SE APLICA LA MORATORIA CONTABLE?

QUÈ ÉS I COM S’APLICA LA MORATÒRIA COMPTABLE?

QUÈ ÉS I COM S’APLICA LA MORATÒRIA COMPTABLE?

Fins al final de l’exercici 2024 pot excloure les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 en calcular el patrimoni net.

Per esmorteir els efectes de la crisi generada arran de la COVID-19 i la guerra, es va implementar, entre altres, la mesura de no computar les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 a efectes de determinar si una empresa es troba en causa de dissolució (és a dir, quan les pèrdues deixen el patrimoni net per sota de la meitat del capital social). Doncs bé, aquesta mesura, coneguda com a moratòria comptable, ha estat prorrogada per tres anys per tal que les empreses tinguin més temps per reequilibrar els seus balanços. Vegeu com funciona.

Si el resultat dels comptes anuals dels exercicis 2020 i/o 2021 va donar pèrdues, aquests no es tindran en compte a l’hora de calcular el patrimoni net de la societat durant els exercicis 2022, 2023 i 2024. Ara bé, si fins i tot excloent aquestes pèrdues del càlcul el resultat dels exercicis indicats, per si sols, dona pèrdues que deixin reduït el patrimoni net per sota de la meitat del capital social, sí que existirà aquesta causa legal de dissolució i s’haurà d’actuar en conseqüència:

  • Bé augmentant o disminuint el capital social en la quantitat suficient per corregir el desequilibri.
  • O bé instant la dissolució de la societat.

El patrimoni net consta de la xifra del capital, les reserves en general i les possibles subvencions i donacions o llegats atorgats a la societat, més les possibles aportacions dels socis. El resultat és la xifra que cal utilitzar per fer aquest càlcul.  A aquest import s’han de restar les pèrdues que constin al balanç (excloent-ne les de 2020 i 2021) i, si el resultat és igual o superior a la meitat de la xifra del capital social, s’haurà evitat la causa de dissolució. En aquest cas, és molt recomanable indicar a la memòria dels comptes anuals que s’ha acollit a aquestes mesures, fent esment de l’article 65 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, sobre moratòria comptable. I, per a més transparència i control, en el balanç també convé diferenciar les pèrdues dels diferents anys indicant la normativa que dona suport a la comptabilització [Llei 03/2020] o, si escau, [RDL 20/2022].

 

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona. Els nostres assessors estudiaran els vostres comptes i us informaran de com acollir-vos a aquesta mesura per anar reequilibrant els seus balanços.