Quins tràmits s’han de dur a terme per a la creació d’un negoci?

La fundació d’una empresa requereix una sèrie de tràmits administratius que no s’han de passar per alt. En el següent article expliquem a grans trets els passos necessaris en la constitució d’una empresa. De totes maneres, recomanem la contractació d’un assessor mercantil per comptar amb una major seguretat jurídica i prendre les decisions més adequades per al seu negoci.

Segons la forma jurídica triada

El primer que hem de decidir és la forma jurídica que volem constituir. Hi ha unes 20 formes jurídiques diferents i segons l’elegida, haurem de presentar uns tràmits administratius o altres. A continuació expliquem les actuacions que s’han de realitzar en els principals tipus:

Autònom

És la forma més senzilla de constituir una forma jurídica ja que no té l’obligació de realitzar cap tràmit de constitució com a tal. No obstant això, es recomana la inscripció en el Registre Mercantil de la Província, especialment per a autònoms casats.

Emprenedor de responsabilitat limitada

Ha de fer una acta notarial, pagar l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a Hisenda. També s’ha d’inscriure en el Registre Mercantil de la Província.

Comunitat de béns

En primer lloc, s’ha de signar un contracte privat on es detallin les aportacions i participació de cada comuner, que han de donar-se d’alta en el Cens d’empresaris. Seguidament, s’ha de sol·licitar el NIF i la signatura de l’escriptura pública. Finalment, pagar l’impost sobre transmissions patrimonials.

Societat civil

És obligatori signar un contracte privat, en el que s’hi detalli la naturalesa de les aportacions de cada soci, sol·licitar el número d’identificació fiscal. També redactar i signar una escriptura pública i pagar de l’impost de transmissions patrimonials.

Societat col·lectiva

S’ha de certificar que no hi ha una empresa amb el mateix nom (en el Registre Mercantil), obtenir el número d’identificació fiscal i l’escriptura pública. També s’ha de pagar l’impost de transmissions patrimonials i inscriure en el Registre Mercantil de la Província.

Societat de responsabilitat limitada

Obtenció de la certificació negativa de nom de la societat, el número d’identificació fiscal i la signatura notarial de l’escriptura pública en la que els socis assumeixin la totalitat de les participacions socials. Finalment, és necessària la inscripció en el Registre Mercantil de la Província i el pagament de l’impost de transmissions patrimonials.

Societat limitada

S’han de realitzar els tràmits per obtenir la denominació social de la Nova Empresa, obtenir el NIF i una escriptura pública signat per notari. També s’ha d’inscriure l’empresa al Registre Mercantil de l’empresa i pagar l’impost de transmissions patrimonials.

Societat anònima

És necessària l’obtenció del certificat negatiu del nom de la societat, obtenció del NIF i l’escriptura pública, atorgada per tots els socis fundadors i signada davant notari. Per descomptat, també s’ha d’inscriure l’empresa al Registre Mercantil Provincial i pagar l’impost sobre transmissions.

Societat cooperativa

Primerament s’ha d’obtenir la certificació negativa del nom de la cooperativa en el Registre de Societats, per descartar que cap altra empresa porta ja dit nom. A continuació, s’ha de sol·licitar el NIF a l’Agència Tributària i l’escriptura de constitució de la societat mitjançant signatura notarial. Finalment s’ha de pagar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en la Conselleria d’Hisenda i inscriure la cooperativa en el Registre de Societats Cooperatives.

Societat professional

Es necessita obtenir la certificació del nom negativa, sol·licitar el número d’identificació fiscal i una escriptura pública signada davant notari. També s’ha de pagar l’impost de transmissions patrimonials i inscriure l’empresa al Registre Mercantil Provincial. Sense oblidar-nos de la inscripció en el Registre de Societats Professionals de Col·legi Professional que correspongui segons l’activitat.

Societat agrària de transformació

Cal la certificació negativa del nom, així com que tots els socis signin un contracte privat de constitució i estatuts socials. Seguidament s’ha d’obtenir el NIF, una escriptura pública i pagar l’impost de transmissions patrimonials. També és necessari el Registre de les SAT al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Entitats de capital risc

Després d’obtenir la certificació negativa del nom al Registre Mercantil Central, s’ha de sol·licitar l’autorització prèvia administrativa de la CNMV. També és necessari obtenir un NIF, la signatura notarial d’una escriptura pública i pagar l’impost de transmissions patrimonials. Finalment s’ha d’inscriure l’empresa en el registre mercantil i en la CNMV en el Registre Administratiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

 

 

 

Segons l’activitat de l’empresa

Depenent de la raó social o activitat de l’empresa que es pretén constituir es necessitaran algunes llicències i permisos, ja que no és el mateix obrir un restaurant que un laboratori químic o un saló d’estètica. Per conèixer les llicències i permisos requerits, s’han de veure en detall els requeriments de cada activitat econòmica.

L’autorització d’obertura és el document necessari per a totes les activitats classificades, sanitàries, industrials, d’instal·lació i manteniment, entre d’altres, que garanteix que es compleixen amb uns estàndards mínims de qualitat.

A més, l’empresa ha de presentar una comunicació d’obertura a l’ajuntament del municipi on es vulgui establir (veure excepcions). També s’haurà de sol·licitar una llicència comercial a la comunitat autònoma i, si fos necessària, la realització d’obres, la corresponent llicència d’obres.

El conjunt de tràmits administratius, llicències i permisos que una empresa necessita abans de constituir-se són complexos i en moltes ocasions poden convertir-se en un maldecap. El més efectiu i intel·ligent és comptar amb un assessor mercantil que acompanyi l’empresari o empresaris en aquest procés i aconselli la millor decisió per afavorir a l’empresa i evitar futurs imprevistos.

A Vinaixa Legal Fiscal estem a la seva disposició per assessorar-lo i aclarir-li tots els dubtes que tingui sobre aquest assumpte. Contacti’ns.