REGLAS PARA EL REPARTO DE DIVIDENDOS

REGLES PER AL REPARTIMENT DE DIVIDENDS

REGLES PER AL REPARTIMENT DE DIVIDENDS

Si no hi ha desequilibri patrimonial i estan cobertes les reserves i els pagaments preferents, es poden repartir els dividends.

Quan una empresa té beneficis en acabar l’exercici, el més lògic és que els socis es vulguin repartir aquests beneficis en concepte de dividends. En aquest sentit, és important respectar la normativa sobre el repartiment de dividends, ja que en cas contrari aquells repartits indegudament s’han de restituir incrementats amb l’interès legal.

Els requisits legals per repartir dividends són els següents:

  • Equilibri patrimonial. El patrimoni net (el capital aportat en la constitució –o en moments posteriors– més els resultats acumulats –beneficis o pèrdues–) no pot quedar per sota del capital social (el que consta als estatuts) després del repartiment. La llei prohibeix repartir dividends en aquest cas.
  • Reserves. Ha de quedar coberta la reserva legal, que ha d’assolir el 20% del capital social. Per tant, fins que no s’arribi a aquesta xifra, cal aplicar-hi el 10% del benefici. I si hi hagués altres reserves obligatòries fixades pels estatuts, també haurien de quedar cobertes.
  • Altres. A més, els dividends mínims i les remuneracions dels administradors pendents tenen prioritat.

Fora d’aquests casos, és possible repartir dividends i, en cas que la junta acordi no fer-ho, aquells socis que discrepin i hagin votat en contra tenen un dret de separació de la societat, sempre que aquesta faci més de cinc anys que estigui inscrita al Registre i no hagi repartit dividends (malgrat poder fer-ho) en els darrers cinc anys.

A Vinaixa Legal Fiscla, advocats a Tarragona, els nostres assessors analitzaran el seu cas i li informaran dels seus drets en cas que la societat en què participi no reparteixi dividends.