RETENCIONES AL ADMINISTRADOR

RETENCIONS A L’ADMINISTRADOR

Si l’administrador és soci i treballador, pot percebre diferents tipus de retribució pels seus serveis i estar subjecte a diferents tipus de retenció…

Si una persona és administradora de la seva empresa i hi treballa de manera que l’empresa li retribueix per les dues ocupacions, haurà de tributar de la següent manera al seu IRPF:

Administrador i gerent. Aquelles retribucions que percebi per l’exercici del càrrec d’administrador i pel desenvolupament de tasques de gerència seran rendiments del treball, però no quedaran sotmeses al tipus de retenció variable aplicable a aquest tipus de rendiments, sinó a una retenció a un tipus fix del 35%.Si a l’exercici anterior al pagament dels rendiments l’empresa hagués tingut una xifra de negocis inferior a 100.000 euros, la retenció fixa seria únicament del 19%.Treballador. Les retribucions que percebi per feines no pròpies de la gerència (per exemple, com a cap comercial o de personal) també es consideren rendes del treball. Això no obstant, en aquest cas el tipus de retenció no serà fix, sinó el que derivi de la taula general de retencions aplicable als treballadors.

Tanmateix, si l’empresa presta serveis professionals i si el soci administrador és qui els presta efectivament i, a més, cotitza com a autònom (o en una mutualitat de previsió alternativa), els rendiments indicats anteriorment al segon punt es consideraran rendiments d’activitats econòmiques (i no del treball). Atenció! En aquest cas, el tipus de retenció serà del 15%:

La societat haurà de desenvolupar una activitat qualificada com a professional a la secció segona de les tarifes de l’IAE, i el soci haurà de treballar en el dia a dia de l’empresa desenvolupant efectivament aquesta mateixa activitat professional.

El soci haurà d’estar obligat a cotitzar al règim d’autònoms (o en una mutualitat alternativa). Això passarà si posseeix una participació d’almenys el 25% del capital (o del 50% juntament amb familiars de fins a segon grau amb què convisqui).

La tributació de les retribucions per les tasques d’administrador i gerent no canvia: es continuaran considerant rendiments del treball sotmesos a una retenció fixa del 35%.Segons els casos, les tasques que no siguin d’administrador o gerent poden ser qualificades com a rendiments del treball o com a rendiments d’activitats econòmiques.

A Vinaixa Legal Fiscal, bufet d’advocats a Tarragona,li indicaran tot el que ha de saber ara que s’acosta la campanya de la renda 2022.