SANCIÓ DE TRÀNSIT

SANCIÓ DE TRÀNSIT 2023

SANCIÓ DE TRÀNSIT 2023

Invalidada la notificació d’una sanció de trànsit practicada al domicili d’un familiar i veí del destinatari

Les notificacions administratives són la condició d’eficàcia dels actes administratius. En l’àmbit sancionador de trànsit s’estableix que, quan la notificació es practiqui al domicili de l’interessat, de no trobar-se aquest present en el moment de lliurar-se’n, se’n pot fer càrrec qualsevol persona que es trobi al domicili i faci constar la seva identitat. S’admet així que una persona diferent del destinatari rebi vàlidament la primera i única notificació, sempre que s’efectuï al domicili de l’interessat.

El Tribunal Superior de Justícia d’Astúries (TSJ) acaba de pronunciar-se sobre una notificació que es va efectuar en la mateixa adreça quant a carrer i edifici, però a una persona resident a una altra planta de l’immoble, familiar de l’afectat, d’edat avançada i amb problemes psíquics i deambulatoris.

Pel TSJ, aquí no es pot afirmar que la comunicació va ser lliurada en temps, completa i en forma al seu real destinatari. La notificació s’ha de reputar defectuosa, ja que va privar el sancionat del seu dret a al·legar, provar i recórrer en via administrativa. Recorda que ja s’ha superat aquella antiga previsió legal d’abans, que permetia el lliurament de notificacions al parent més proper, familiar o criat, major de catorze anys, que es trobés a l’habitació del que hagués de ser notificat, i si no s’hi trobés ningú, el veí més proper.

Així doncs, d’acord amb la normativa tributària aplicable a aquest cas, l’absència de notificació provoca l’anul·lació de la providència de constrenyiment i de la liquidació suportada, ja que tal manca de notificació impedeix que l’acte administratiu sigui executiu, per no haver començat el període voluntari de pagament —que té lloc en comunicar-se la resolució que posa fi a la via administrativa—, ni es pot tenir per esgotat i obrir la via de constrenyiment.

Per tot això, aquest acte notificador és declarat invàlid, si bé no s’invalida la resolució sancionadora original; només la notificació i actes subsegüents, quedant teòricament oberta la possibilitat de retrotreure les actuacions administratives per a esmenar la indefensió si no han operat els instituts de caducitat i/o prescripció.

Si us veieu afectat per un procediment sancionador, a Vinaixa Legal Fiscal, poden proporcionar-vos l’assessorament adequat i exercir la defensa dels vostres interessos.