SENTÈNCIES D'INTERÈS EN L'ÀMBIT LABORAL 2022

SENTÈNCIES D’INTERÈS EN L’ÀMBIT LABORAL 2022

SENTÈNCIES D’INTERÈS EN L’ÀMBIT LABORAL 2022

Vegi algunes sentències d’interès aparegudes recentment.

Acomiadament i grup d’empreses

El Tribunal Suprem [TS 23-03-2022] ha confirmat que, quan l’acomiadament objectiu per causes econòmiques s’efectuï en un grup d’empreses a efectes laborals, cal que la causa o situació econòmica negativa concorri al grup en conjunt i no aïlladament en una empresa o altra.

Atès que l’empresari és el mateix grup, no és factible aprofitar la concurrència de la situació econòmica negativa en una de les empreses per procedir a l’extinció de contractes de treball, atès que la causa ha de concórrer en el conjunt d’aquestes. Per tant, en la comunicació escrita que es lliuri al treballador notificant-li l’extinció s’ha d’exposar la posició econòmica de l’empresa en conjunt o del grup complet. Si s’omet la informació econòmica d’una de les empreses del grup a la carta d’acomiadament, no es pot considerar que el contingut sigui suficient ni que compleixi les exigències legals.

Canvis de torn de treball

Una treballadora que prestava els seus serveis en torn de matí i tarda va sol·licitar una reducció de jornada i concreció horària per prestar-los en horari de matí, i l’empresa es va negar per raons organitzatives.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid [TSJ Madrid 20-06-2022] resol que la concreció horària no és un dret absolut, sinó que s’ha de ponderar tenint en compte la situació particular de l’empresa i les necessitats organitzatives. En aquest cas, l’empresa hauria provat la impossibilitat organitzativa que l’actora no prestés els seus serveis en horari de tarda, ja que una altra treballadora ja gaudia de la concreció horària en torn fix de matí. Accedir a aquesta pretensió suposaria que les altres treballadores prestin els seus serveis en torn de tarda, cosa que implicaria un incompliment contractual i una modificació del seu règim de torns actual. A més, es conclou que no s’ha vulnerat cap dret fonamental.

Els sindicats més representatius

El Tribunal Suprem [TS 20-07-2022] ha reconegut que els sindicats que ostenten més representativitat a escala autonòmica o estatal (UGT i CCOO) tenen legitimació per impugnar un acomiadament, encara que a l’empresa no hi hagi representants dels treballadors (RLT) ni s’hagin fet eleccions.

Una empresa de repartidors que presten serveis en l’àmbit de les plataformes digitals de repartiment va enviar als seus treballadors diversos missatges a través d’una d’aquestes plataformes en què els comunicava que no rebrien més peticions de repartiment i que els seus comptes havien estat desactivats. Els sindicats UGT i CCOO van presentar demanda en considerar que aquesta actuació havia de ser considerada un acomiadament col·lectiu. Com que no consta l’existència de RLT, els sindicats més representatius al sector tenen legitimació per demanar.