SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS

SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS

SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS

Si externalitza part de la seva activitat, pot arribar a respondre de les obligacions tributàries de l’empresa a què subcontracti.

Si la seva empresa subcontracta l’execució d’obres o serveis que formen part de la seva activitat principal, pot arribar a respondre davant d’Hisenda del pagament d’alguns impostos de l’empresa subcontractada. En concret:

  • Pot arribar a respondre de les retencions i de l’IVA que l’empresa subcontractada hagi d’ingressar davant d’Hisenda, encara que només a la part que correspongui a les obres o als serveis contractats.
  • Aquesta responsabilitat és subsidiària.  Abans que Hisenda li pugui exigir el pagament, ha de perseguir els béns del deutor principal i declarar-ho fallit (és a dir, que no té béns per respondre del deute).

Això no obstant, la seva empresa pot evitar aquesta responsabilitat: per això haurà d’obtenir dels subcontractats un certificat emès per Hisenda que acrediti que es troben al corrent de les seves obligacions fiscals. Aquest certificat té una validesa de 12 mesos (per la qual cosa només eximeix de les obligacions tributàries meritades durant aquest període de vigència). Així doncs, se’ls ha d’exigir que li renovin aquest document cada any.

 

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals li informaran sobre els riscos de subcontractar tasques i us ajudaran a evitar-los.