Toca legalitzar els llibres comptables i societaris 2021, al Registre Mercantil.

Toca legalitzar els llibres comptables i societaris 2021, al Registre Mercantil.

Si a la seva empresa l’exercici social finalitza el 31 de desembre, s’acosta una data clau: la legalització de llibres comptables i societaris al Registre Mercantil.

Les societats han de portar la comptabilitat al dia, conservar les actes de les reunions (d’administradors i de socis) i registrar les transmissions de participacions o accions als llibres de l’empresari. La legalització d’aquests llibres serveix per “precintar-los” i evitar que es puguin modificar després del tancament, però no implica que el contingut sigui accessible a tercers, com passa amb els comptes anuals. Dels llibres que pot portar l’empresari, és obligatori legalitzar els següents:

Llibres comptables: entre d’altres, és obligatori legalitzar el llibre diari (en què s’anoten les transaccions diàries) i el llibre d’inventaris i comptes anuals (sumes i saldos trimestrals, compte d’explotació i balanç de situació). No obstant això, es pot legalitzar qualsevol altre llibre (per exemple, el llibre majoro els llibres d’IVA).

Llibres societaris: s’hauran de legalitzar el llibre d’actes que conté les actes de les reunions celebrades pel Consell d’Administració i de les reunions de la Junta de Socis o, si escau, les decisions del soci únic— i, en el cas de les SL, el llibre registre de socis (a les SA, el llibre registre d’accions nominatives). Ara bé, només cal legalitzar-ho quan hi hagi hagut canvis (compravendes, augments o reduccions de capital amb amortització…) o si s’han establert gravàmens (per exemple, si les accions o participacions s’han pignorat com a garantia d’un préstec)
Les societats amb un únic soci, per part seva, han de presentar el llibre de contractes amb el soci únic quan, durant l’exercici, s’hagin formalitzat acords entre la societat i el soci únic; altrament, no cal legalitzar.

El tràmit s’ha de fer al Registre Mercantil obligatòriament de forma telemàtica. Així mateix, la llei estableix una sanció de 300 euros per falta de legalització. A més, l’incompliment d’aquesta obligació, juntament amb altres indicis, podria comportar la responsabilitat personal dels administradors en cas d’impagament de deutes socials.

A Vinaixa Legal Fiscal, bufet d’advocats a Tarragona, us assessorarem en tot allò relacionat amb la presentació de llibres al Registre Mercantil per a la vostra major comoditat i tranquil·litat en aquest tràmit.