TRÀMITS EN MATÈRIA D'IBI 2022

TRÀMITS EN MATÈRIA D’IBI 2022

TRÀMITS EN MATÈRIA D’IBI 2022.

Recordi alguns tràmits relacionats amb l’Impost sobre Béns Immobles.

Si és propietari d’immobles, recordi alguns tràmits d’interès relacionats amb l’Impost sobre Béns Immobles. Alguns s’han de fer abans del 31 de desembre per tal que tinguin efectes a l’IBI de l’any que ve:

  • Domiciliació. Per evitar possibles recàrrecs per pagar fora de termini, és aconsellable que domiciliï aquest impost al compte corrent. D’aquesta manera, també es podrà beneficiar del sistema de cobrament fraccionat que estableixi el seu ajuntament.
  • Bonificacions. Revisi les ordenances fiscals del seu municipi i verifiqui si pot sol·licitar alguna bonificació. Per exemple, els promotors immobiliaris poden sol·licitar, abans d’iniciar una construcció, una bonificació d’entre el 50 i el 90% durant el termini que durin les obres (que no podrà excedir els tres anys).
  • Divisió. Si té un immoble propietat de diversos titulars, pot sol·licitar a l’ajuntament la divisió de l’impost. Així, a cada propietari li arribarà un rebut d’IBI per part de l’immoble.

Verùfic si les ordenances fiscals del seu municipi li permeten sol·licitar alguna bonificació a l’Impost sobre Béns Immobles.