UN CANAL DE DENUNCIAS EN SU EMPRESA

UN CANAL DE DENÚNCIES A LA VOSTRA EMPRESA

UN CANAL DE DENÚNCIES A LA VOSTRA EMPRESA

Ja està en vigor la llei que obliga les empreses amb 50 treballadors o més a disposar d’un canal de denúncies.

El canal de denúncies és una eina que permet a les persones (treballadors, col·laboradors, socis…) informar, sense que pateixin represàlies per fer-ho, sobre males conductes a la seva empresa (il·legalitats, fraus, assetjament…). Per detectar i prevenir millor aquestes pràctiques, queden obligades a implementar-lo, entre d’altres entitats, les empreses o autònoms que tinguin contractats 50 treballadors o més.

Es tracta d’establir un sistema d’informació (per exemple, una bústia física o electrònica) amb les següents característiques:

  • Ha de permetre la presentació de la denúncia per escrit, verbalment (enregistrant o transcrivint de manera íntegra la conversa) o pels dos mitjans. També ha de permetre la presentació de denúncies anònimes.
  • Ha d’assegurar la confidencialitat de les comunicacions i proveir un justificant de recepció en el termini màxim de set dies, amb les mesures de seguretat degudes per protegir l’informant.
  • Un cop rebuda la denúncia, cal fer actuacions de recerca, mantenir en un arxiu privat les dades rebudes i els estudis realitzats i donar una resposta en un termini màxim de tres mesos prorrogables per tres més, segons la complexitat. I si es demostra que els fets podrien ser delictes, aquests han de ser denunciats davant dels òrgans competents.

La llei obliga a difondre l’existència del canal i prohibeix prendre represàlies contra l’informant, cas en què es preveu la imposició de multes.

Així mateix, és possible rebre la informació i realitzar actuacions de recerca mitjançant un canal intern (en aquest cas s’haurà de nomenar un responsable del sistema) o bé externalitzant aquest servei amb un especialista. En tots dos casos, el responsable ha de realitzar aquestes tasques de forma independent i sense consultar ordres, i el nomenament s’ha de notificar a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant.

Les empreses han de disposar d’un canal de denúncies operatiu abans del 13 de juny del 2023 (o fins al proper 1 de desembre del 2023 si tenen entre 50 i 249 treballadors).

A Vinaixa Legal Fiscal, abvocats a Tarragona, els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran de com implementar un sistema de denúncies eficient i d’acord amb la llei a la vostra empresa.