Category / Bancari / Civil / model 720 / dany patrimonial / Dany patromonial / Fiscal i Tributari / International / model 720 / Taxes

    Loading posts...
  • DANY PATRIMONIAL ADVOCAT GENERAL DEL TJUE I MODEL 720

    Dany Patrimonial Advocat General del TJUE i Model 720

    El règim espanyol de responsabilitat de l’Estat, per infracció del dret UE, és contrari al dret de la Unió Europea, segons l’advocat general en dictamen del 9 de desembre de 2021. La sol·licitud d’indemnització per la infracció del dret de la Unió establerta a Espanya és excessivament restrictiva i no permet assegurar que es pugui…