Loading posts...
 • PACTES CONTRA CONVENI

  PACTES CONTRA CONVENI

  PACTES CONTRA CONVENI Si el conveni col·lectiu sectorial aplicable estableix obligacions que no s’adapten a l’empresa, es pot acordar amb els treballadors no aplicar-les? Ni la voluntat individual dels treballadors ni l’empresa poden modificar el que s’hagi pactat en general en un conveni col·lectiu, llevat que es millorin les condicions. Així, per a la modificació…

 • VALORACIÓ DE LES INVERSIONS EN PATRIMONI

  VALORACIÓ DE LES INVERSIONS EN PATRIMONI

  VALORACIÓ DE LES INVERSIONS EN PATRIMONI Les accions i participacions s’han de valorar seguint determinades normes. Si esteu obligat a presentar l’Impost sobre el Patrimoni i és propietari d’accions o altres valors cotitzats (bons, deute subordinat…), recordeu que haureu de declarar aquests actius pels seus valors mitjans de cotització durant el quart trimestre de 2022.…

 • DECLARE SUS ALQUILERES DE VIVIENDAS

  DECLAREU ELS LLOGUERS D’IMMOBLES

  DECLAREU ELS LLOGUERS D’IMMOBLES Si no declareu un lloguer d’habitatge i Hisenda ho detecta, no us permetrà aplicar la reducció del 60%. Els contribuents que lloguen habitatges a particulars poden aplicar una reducció en l’IRPF de 2022 del 60% sobre els ingressos nets del capital immobiliari que obtenen per aquest motiu. Amb aquesta finalitat, l’objectiu principal d’aquest arrendament ha…

 • DEFECTES OCULTS EN L'ARRENDAMENT DEL LOCAL

  DEFECTES OCULTS EN L’ARRENDAMENT DEL LOCAL

  DEFECTES OCULTS EN L’ARRENDAMENT DEL LOCAL Disposa de sis mesos per exigir l’esmena de defectes ocults o la resolució del contracte. La indemnització només es pot pagar si hi ha mala fe per part del propietari. Com a futur arrendatari d’un local, abans de signar l’arrendament cal examinar-lo bé (les seves connexions, instal·lacions, etc.). Qui…

 • FACTURAS SIMPLIFICADAS

  FACTURES SIMPLIFICADES

  FACTURES SIMPLIFICADES Les podeu emetre en alguns casos. Per ser vàlides, les factures han de contenir un número que les identifiqui, la data d’emissió (i la de l’operació, si és diferent), la descripció de l’operació, les dades fiscals de l’emissor i el destinatari (NIF, nom i adreça), la base i el tipus de l’IVA i…

 • SOCIO MINORITARIO Y ADMINISTRADOR

  SOCI MINORITARI I ADMINISTRADOR

  SOCI MINORITARI I ADMINISTRADOR El pacte de socis permet obligar a justificar l’acomiadament de l’administrador i establir les conseqüències per incompliment. Quan s’és soci minoritari d’una empresa, una de les maneres de tenir un major control sobre la gestió social és també ser administrador. No obstant això, la llei estableix que el nomenament i cessament…

 • AJORNAMENT DE L'IRPF

  AJORNAMENT DE L’IRPF

  AJORNAMENT DE L’IRPF Si ho desitgeu, podeu ajornar el pagament de l’IRPF. Si el resultat de la vostra declaració de l’IRPF és a ingressar i no voleu pagar la quota íntegra ara, recordeu que podeu beneficiar-vos del fraccionament que ofereix Hisenda en la mateixa declaració. En aquest cas, podreu satisfer el 60% de la quota…

 • MODIFICACIÓ DEL PLA D'INCENTIUS

  MODIFICACIÓ DEL PLA D’INCENTIUS

  MODIFICACIÓ DEL PLA D’INCENTIUS Un canvi en el pla d’incentius de l’empresa suposa un canvi en el sistema retributiu i, per tant, és substancial. La modificació d’un pla d’incentius amb la intenció d’introduir, per exemple, un “salari mínim” perquè els empleats puguin rebre la variable, afegint així un nou requisit com a condició indispensable per…

 • LLEIALTAT A LA SOCIETAT DE L'ADMINISTRADOR

  LLEIALTAT A LA SOCIETAT DE L’ADMINISTRADOR

  LLEIALTAT A LA SOCIETAT DE L’ADMINISTRADOR Si hi ha un conflicte d’interessos, l’administrador social s’ha d’abstenir d’actuar o sol·licitar una dispensa a la Junta. La llei imposa un deure de lleialtat a l’administrador que l’obliga a vetllar, en qualsevol cas, per l’interès social, de manera que ha d’evitar incórrer en situacions de conflicte d’interessos. Per això, l’administrador ha d’abstenir-se,…

 • LLIBERTAT D'AMORTITZACIÓ PER A EMPRESARIS

  LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ PER A EMPRESARIS

  LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ PER A EMPRESARIS Els empresaris individuals també poden gaudir d’aquest incentiu al seu IRPF. En confeccionar l’IRPF del 2022, els empresaris en estimació directa que facturen menys de deu milions d’euros anuals poden aplicar els incentius previstos a l’Impost sobre Societats per a les empreses de dimensió reduïda. D’aquesta manera, com passa amb…