Category / Financial / Bancari / Civil / Fiscal i Tributari

  Loading posts...
 • FACTURAS SIMPLIFICADAS

  FACTURES SIMPLIFICADES

  FACTURES SIMPLIFICADES Les podeu emetre en alguns casos. Per ser vàlides, les factures han de contenir un número que les identifiqui, la data d’emissió (i la de l’operació, si és diferent), la descripció de l’operació, les dades fiscals de l’emissor i el destinatari (NIF, nom i adreça), la base i el tipus de l’IVA i…

 • LOS HEREDEROS NO HAN DESIGNADO REPRESENTANTE

  ELS HEREUS NO HAN DESIGNAT REPRESENTANT

  ELS HEREUS NO HAN DESIGNAT REPRESENTANT Una societat pot permetre a cadascun dels copropietaris de participacions assistir i votar a junta si li interessa. Quan un soci mor i les seves accions o participacions passen a ser de diverses persones conjuntament, aquestes han de designar un representant que exerceixi els drets de soci. Això no…

 • EN NOVIEMBRE: MODELO 232

  AL NOVEMBRE: MODEL 232

  AL NOVEMBRE: MODEL 232 No oblidi que al mes de novembre cal presentar la declaració informativa d’operacions vinculades. Recordi que durant el mes de novembre s’ha de presentar el “Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals”. S’ha de presentar al mes següent als…

 • FORMAS DE ALTERAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS

  FORMES D’ALTERAR EL REPARTIMENT DE DIVIDENDS

  FORMES D’ALTERAR EL REPARTIMENT DE DIVIDENDS Per norma general, a les societats els beneficis es reparteixen segons el percentatge de capital de cada soci, però a les SL és possible alterar aquesta regla de repartiment… La Llei de Societats de Capital estableix el següent a l’article 275: 1. A la societat de responsabilitat limitada, llevat de…

 • LA INSOLVENCIA NO ES RAZÓN SUFICIENTE

  LA INSOLVÈNCIA NO ÉS RAÓ SUFICIENT

  LA INSOLVÈNCIA NO ÉS RAÓ SUFICIENT La insolvència no és una causa de dissolució que permeti derivar responsabilitat solidària contra l’administrador. Quan una societat entra en situació d’insolvència, ha de presentar concurs de creditors dins del termini legal. En cas contrari, l’administrador no estaria complint diligentment amb les obligacions inherents que té a càrrec. Ara…

 • ¿CÓMO TRIBUTAN LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS POR UNA PERSONA FÍSICA?

  COM TRIBUTEN LES AJUDES I SUBVENCIONS REBUDES PER UNA PERSONA FÍSICA?

  COM TRIBUTEN LES AJUDES I SUBVENCIONS REBUDES PER UNA PERSONA FÍSICA? Vegi com tributen les percepcions a l’IRPF que satisfan les administracions a particulars i empresaris. En general, les subvencions públiques que perceben els particulars (de l’Estat, comunitats autònomes, ajuntaments…) es consideren guanys patrimonials i tributen a la base general de l’IRPF. És el cas,…

 • PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS

  PRÉSTECS HIPOTECARIS. CLÀUSULES ABUSIVES

  PRÉSTECS HIPOTECARIS. CLÀUSULES ABUSIVES Restitució íntegra de les quantitats abonades indegudament Al si d’un litigi per un préstec hipotecari, el jutjat coneixedor de la demanda va declarar que la clàusula sòl era abusiva per falta de transparència, com havia interessat el consumidor demandant, que havia ordenat a l’entitat bancària que restituís les quantitats que havia satisfet indegudament des de març…

 • Desde marzo de 2022, las empresas de más de 50 empleados deben realizar una auditoría retributiva.

  Auditoria Retributiva: Des del març del 2022, les empreses de més de 50 empleats han de realitzar una auditoria retributiva

  Les empreses que tenen 50 empleats o més tenen l’obligació de fer una auditoria retributiva amb la finalitat de comprovar si el sistema retributiu compleix el principi d’igualtat entre dones i homes. Els resultats d’aquesta auditoria formen part del contingut mínim del pla d’igualtat, per la qual cosa s’hi haurà d’incorporar a aquest. Si la…

 • CÁRTEL DE COCHES: SE AGOTA EL TIEMPO PARA RECLAMAR…

  Càrtel de Cotxes: S’esgota el temps per reclamar…

  S’acosta la data límit per reclamar a una de les companyies afectades. El 2013 es va multar diverses empreses per acordar preus de venda de cotxes i del servei postvenda (van constituir un càrtel, una pràctica prohibida per anticompetitiva). Això va implicar que els adquirents dels cotxes o els serveis postvenda paguessin, en la majoria…

 • L'any 2022 es redueixen els avantatges fiscals d'aquest règim.

  Règim de lloguer d’habitatges: El 2022 es redueixen els avantatges fiscals d’aquest règim

  El 2022 es redueixen els avantatges fiscals del règim de lloguer de vivendes. L’any 2022, les entitats acollides al règim d’arrendament d’habitatges han vist com la bonificació aplicable en l’Impost sobre Societats s’ha reduït del 85% al 40%. Aquesta rebaixa té un important efecte: Si es considera únicament l’Impost sobre Societats, aquest règim continua sent…